Privacyverklaring Ebbes Fotografie Fotograaf - Bedrijfsfotografie

privacy

Ik waardeer uw privacy en ga integer met uw gegevens om.  Als u mij een opdracht geeft om u, uw  familie, gezin, collega’s of uw werk te fotograferen stelt u in mij het vertrouwen dat ik dit goed uitvoer. Dit waardeer ik zeer en zal u niet teleurstellen. Ik houd mij het recht voor de gemaakte foto’s in mijn portfolio op te nemen, om andere opdrachtgevers in mijn werk te interesseren. Daar zie ik natuurlijk vanaf af als het onderwerp van de foto’s gevoelig ligt of u dit liever niet heeft. Ik ga discreet om met uw gegevens en gebruik die voor correspondentie, archivering en facturatie. Dit is mijn privacyverklaring:

privacy verklaring

Ebbes Fotografie Fotografie, gevestigd op Beets 43, 1475 JD Beets, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 maart  2020.

Contactgegevens: www.ebbes.nl Ebbes Fotografie, Beets 43, 1475 JD Beets.

 +31 (0)75 631 07 74

Menno Ebbes is de Functionaris Gegevensbescherming van Ebbes Fotografie  Hij is te bereiken via m@ebbes.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Ebbes Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m@ebbes.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ebbes Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, als die er in de toekomst ooit komt.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

 Ebbes Fotografie neemt niet/geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ebbes Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ebbes Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij Exact Online. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 
 2. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Apple Osx. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 3. De backup van foto’s in de cloud vindt plaats bij Degoo.com. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 4. Het versturen van foto’s gaat soms via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   Ebbes Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ebbes Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m@ebbes.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Ebbes Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Ebbes Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via m@ebbes.nl

  Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wat er wel en niet mag aan data mag worden verwerkt ?

  Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens